Orjanduse vastane poliitika

Kaasaegne orjus on kuritegu ja põhiliste inimõiguste rikkumine. Orjusel on erinevaid vorme - orjus, sunnitöö, sunniviisiline või kohustuslik töö ning inimkaubandus, neill kõigil on aga ühine joon: isiku vabaduse äravõtmine teise isiku poolt isiku ärakasutamiseks isikliku või ärilise kasu saamise eesmärgil.  

Ettevõtte RVM Systems lähenemine kaasaegsele orjusele on nulltolerants igasuguste orjuse ilmingute suhtes ning RVM Systems kohustub tegutsema eetiliselt ja usaldusväärselt kõigis oma äritehingutes ja suhetes ning rakendama ja kehtestama tõhusaid süsteeme ja kontrolle tagamaks, et kaasaegset orjust ei oleks meie ettevõttes või mis tahes meie tarneahelas. 

Kohustume samuti tagama meie äritegevuse ja lähenemisviisi läbipaistvuse kaasaegse orjuse vastu võitlemisel kõigis meie tarneahelates kooskõlas meie avalikustamise kohustustega, mis tulenevad 2015. aastal jõustunud kaasaegset orjust käsitlevast seadusest (Modern Slavery Act 2015).

Ootame kõigilt oma töövõtjatelt, tarnijatelt ja teistelt äripartneritelt samade kõrgete standardite järgimist ning osana oma lepinguprotsessidest lisame tuleval aastal spetsiifilised keelud, mis kehtivad sunnitöö, sunniviisilise töö ja inimkaubanduse kasutamise suhtes ning kõigi orjuses või sunniviisilisel tööl peetavate inimeste kasutamise suhtes, olgu nad täiskasvanud või lapsed, ning ootame, et meie tarnijad nõuavad oma tarnijatelt samade kõrgete standardite järgimist. 

Käesolev Orjanduse vastane poliitika kehtib kõikide isikute suhtes, kes töötavad meie heaks või meie nimel mis tahes ametikohal, sealhulgas kõikide tasemete töötajad, direktorid, ametnikud, renditöötajad, lähetatud töötajad, vabatahtlikud, praktikandid, agendid, töövõtjad, väliskonsultandid, kolmandate osapoolte esindajad ja äripartnerid. 

Käesolev Orjanduse vastane poliitika ei ole iga töötaja töölepingu osa ja me võime seda igal ajal muuta.

Vastutus poliitika põhimõtete täitmise eest

Ettevõtte vastutab täielikult selle eest, et käesolev poliitika oleks kooskõlas ettevõtte juriidiliste ja eetiliste kohustustega ning selle eest, et kõik meie kontrolli all olevad isikud järgiksid seda.

Ettevõttel on esmane ja igapäevane vastutus selle poliitika rakendamise, selle kasutamise ja tõhususe jälgimise, sellega seotud küsimuste käsitlemise ning sisekontrolli süsteemide ja protseduuride auditeerimise eest, et tagada nende tõhusus tänapäevase orjanduse vastu võitlemisel.

Kõigi tasandite juhtkond vastutab selle eest, et neile aru andvad isikud mõistaksid ja järgiksid käesolevat poliitikat ning samuti selle eest, et aruandvad isikud saaksid asjakohase ja regulaarse väljaõppe, mille teemadeks on käesolev orjusevastane poliitika ning kaasaegne orjus tarneahelates.   

Olete kutsutud käesolevat poliitikat kommenteerima ja pakkuma viise, kuidas seda  paremaks muuta. Kommentaarid, ettepanekud ja päringud on teretulnud, need tuleb saata Ettevõtte Tegevdirektorile. 

Poliitika põhimõtete järgimine

Peate kinnitama, et olete käesoleva poliitika läbi lugenud, seda mõistate ja järgite. 

Kaasaegse orjuse ennetamine, avastamine ja sellest teatamine meie äri või tarneahelate mis tahes tegevusvaldkonnas on kõigi meie heaks töötavate või meie kontrolli all olevate isikute kohustus. Peate hoiduma igasugusest tegevusest, mis võib kaasa tuua käesoleva poliitika põhimõtete rikkumise või on seotud sellise rikkumisega. Kui arvate või kahtlustate, et on toimunud käesoleva poliitika põhimõtete rikkumine või rikkumine võib toimuda tulevikus, peate sellest esimesel võimalusel teavitama oma otsest juhti või Ettevõtte Direktorit.

Julgustame Teid võimalikult varases etapis tõstatama muret mis tahes küsimuse või kahtluse pärast, mis puudutavad kaasaegset orjust meie äritegevuse või tarneahelate mis tahes tasandil. Kui arvate või kahtlustate, et on toimunud käesoleva poliitika rikkumine või arvate, et see võib juhtuda tulevikus, peate sellest niipea kui võimalik teavitama oma otsest juhti või Ettevõtte Direktorit või teatama sellest meie Rikkumisest teavitamise poliitika reeglite järgi. 

Peaksite arvestama sellega, et vajaduse korral ning seades prioriteediks kohalike töötajate heaolu ja ohutuse, pakume oma tarnijatele tuge ja anname juhiseid, et aidata neil lahendada küsimusi, mis puudutavad sunniviisilist tööd ning kuritahtlikku ja ekspluateerivat töökorraldust nende äris ja tarneahelates. 

Kui Teie pole kindel, kas konkreetne tegu, töötajate kohtlemine üldiselt või nende töötingimused meie tarneahelate mis tahes tasandil kujutavad endast mõnda kaasaegse orjuse vormi, arutage seda küsimust oma otsese juhi või Ettevõtte Direktoriga.

Meie eesmärk on toetada avatust ja julgustada kõiki, kes tõstatavad heas usus käesolevat poliitikat puudutavaid küsimusi, isegi kui kahtlused osutuvad ekslikuks. Oleme võtnud endale kohustuse tagada, et keegi ei kannataks kahjustava kohtlemise all seetõttu, et andis heauskselt teada oma kahtlusest selle kohta, et mingit kaasaegse orjanduse vormi kasutatakse või seda võidakse kasutada meie äritegevuse mis tahes valdkonnas või mis tahes tarneahelas.  

Kahjustav kohtlemine hõlmab vallandamist, distsiplinaarmeetmeid, ähvardusi või muud ebasoodsat kohtlemist, mis on seotud mure tekitamisega.

Kui arvate, et olete saanud sellise kohtlemise objektiks, peate sellest viivitamatult teada andma oma otsesele juhile. Kui probleemi ei lahendata ja olete töölepinguga töötaja, peaksite selle küsimuse ametlikult tõstatama, kasutades meie Kaebuste esitamise korda, mille leiate praegusest töötaja käsiraamatust.

Käesolev Kaasaegse Orjuse vastane poliitika ja selle sätted on ette nähtud ettevõtete jaoks kõigis riikides, eriti Suurbritannias; need on edastatud Rushax kaudu.

Teabevahetus ja teavitamine sellest poliitikast

Koolitus, mis käsitleb käesolevat poliitikat ja ettevõtte riske puutuda kokku oma tarneahelates orjusega, on osa sissejuhatusprotsessist, mis hõlmab kõiki meie heaks töötavaid isikuid ning selle uuendused tehakse ettevõtte ja teie vahel väljakujunenud suhtluskanalite kaudu. Meie nulltolerantsest lähenemisest kaasaegsele orjusele tuleb kõigile tarnijatele, töövõtjatele ja äripartneritele teatada juba nendega ärisuhete sõlmimise alguses ning seejärel vajaduse korral sellest meelde tuletada.

Selle poliitika põhimõtete rikkumine

Igat töötajat, kes rikub käesoleva poliitika põhimõtteid, ootavad distsiplinaarkaristused, mille tagajärjel võidakse töötaja vallandada väärkäitumise või raske üleastumise eest. Võime lõpetada meie suhted muude meie heaks töötavate isikute või organisatsioonidega, kui nad rikuvad käesoleva poliitika reegleid. 

Signed off by:  Jennifer Johnston-Watt : Brand Ambassador RVM Systems : January 2021

TOP